Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości

1618
0
Udostępnij:
Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości
Głosów: 3 (śr. 4.7)

Wycenę – szacunek nieruchomości sporządza rzeczoznawca majątkowy, czyli osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 156. 1. rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Jednocześnie w art. 155.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawodawca wskazuje dokumenty, które obligatoryjnie powinny być wykorzystane w procesie szacowania nieruchomości, wśród których znajdują się:

 1. Księgi wieczyste.
 2. Kataster nieruchomości.
 3. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
 4. Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości.
 5. Rejestr zabytków.
 6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 8. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Pozwolenia na budowę.
 10. Wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe.
 11. Dokumenty będące w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.
 12. Akty notarialne znajdujące się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali.
 13. Umowy, orzeczenia, decyzje i inne dokumenty, będące podstawą wpisu do ksiąg wieczystych oraz do rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego.
 14. Świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wykorzystane w operacie szacunkowym dane poświadczone przez rzeczoznawcę majątkowego mogą mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów. Oczywiście, rzeczoznawca majątkowy gromadzi i wykorzystuje w sporządzanym operacie szacunkowym takie dokumenty, które są niezbędne dla ustalenia prawa własności nieruchomości oraz określenia wartości nieruchomości.

Przeczytaj: Na czym polega wycena nieruchomości?

Dokumenty niezbędne do wyceny w zależności od typu nieruchomości

Poniżej przedstawiamy listy dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny nieruchomości w zależności od typu nieruchomości.

Dokumenty niezbędne przy wycenie nieruchomości gruntowej:

 1. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny.
 2. Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.
 3. Opinia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy.

Dokumenty niezbędne przy wycenie nieruchomości budynkowej:

 1. Odpis z księgi wieczystej.
 2. Wypis z rejestru gruntów.
 3. Wyrys mapy ewidencyjnej.
 4. Dokumentacja projektowa budynku.
 5. Przyjęcie budynku do eksploatacji.
 6. Wypis z rejestru budynków.
 7. Inwentaryzacja obiektu.
 8. Decyzja o warunkach zabudowy.
 9. Pozwolenie na budowę – w przypadku budynku w budowie.

Dokumenty niezbędne przy wycenie nieruchomości lokalowej:

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej bądź akt notarialny.
 2. Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości, w której znajduje się zbywany lokal.
 3. Zaświadczenie o samodzielności lokalu.
 4. Rzut lokalu.
 5. Dane powierzchniowo – kubaturowe.

Dokumenty niezbędne przy wycenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej w przypadku, gdy lokal ma założona księgę wieczystą.
 2. Numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem.
 3. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu.
 4. Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się lokal.
 5. Inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, przydział lokalu itp.).

Dokumenty niezbędne przy wycenie nieruchomości komercyjnych:

 1. Odpis z księgi wieczystej.
 2. Wypis z rejestru gruntów.
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej.
 4. Dane powierzchniowo kubaturowe poszczególnych budynków.
 5. Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji.
 6. Rzuty kondygnacji.
 7. Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej do celów projektowych lub ewidencyjnej).
 8. Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.

W przypadku zamiaru zlecenia wyceny nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu, wskazanym jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów przez zleceniodawcę. Czynność, ta pozwoli na obniżenie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, jak również wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na wycenę nieruchomości.

Przeczytaj również: Operat szacunkowy nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Foto: Fotolia

Udostępnij: