Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

2754
0
Udostępnij:
Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?
Głosów: 2 (śr. 4)

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadawane są osobie, która nie tylko zda egzamin z zakresu szacowania nieruchomości, ale wykaże pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstwo skarbowe.

Wymagania kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego pod względem wykształcenia

Warunkiem niezbędnym umożliwiającym przystąpienie do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego jest:

 1. ukończenie dowolnych wyższych studiów, a następnie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Program studiów podyplomowych musi odpowiadać programowi studiów, który został ujęty w Rozporządzeniu Ministra,
 2. ukończenie dowolnych studiów wyższych, zawierających program umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. W tym przypadku kandydat na rzeczoznawcę majątkowego winien legitymować się dyplomem studiów podyplomowych. Po ukończeniu dowolnych studiów wyższych wystarczy, że wraz z dyplomem ukończenia studiów, przyszły kandydat na rzeczoznawcę majątkowego przedstawi suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni stwierdzające, że program nauczania uczelni obejmował wycenę nieruchomości,
 3. odbycie praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości lub posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Praktyki zawodowe kandydata na rzeczoznawcę majątkowego

Warunki i sposób odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz regulamin organizacji praktyki, jej program oraz sposób dokumentowania odbycia praktyki zawodowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Obowiązek odbycia praktyki zawodowej nie dotyczy osoby, która:

1) odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią, a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych,

lub

2) posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe świadczące o nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak osoby, które odbyły praktykę zawodową. W tym przypadku czynności wykonywane w pracy muszą mieć związek z wyceną nieruchomości.

Praktyki zawodowe dla przyszłych rzeczoznawców majątkowych są organizowane przez federacje i porozumienia stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych lub izby gospodarcze rzeczoznawców majątkowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego składa do organizatora praktyki zawodowej wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej.

We wniosku kandydat:

1) wskazuje prowadzącego praktykę zawodową oraz dołącza zgodę prowadzącego na przeprowadzenie praktyki zawodowej,

albo

2) zwraca się do organizatora praktyki zawodowej o zaproponowanie prowadzącego praktykę zawodową spośród podmiotów wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową.

Organizator praktyki zawodowej wydaje kandydatowi dziennik praktyki zawodowej po uiszczeniu opłaty za wydanie dziennika.

Opłata za wydanie kandydatowi dziennika praktyki zawodowej wynosi 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, i jest wnoszona w sposób wskazany przez organizatora praktyki zawodowej.

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej zgodnie z harmonogramem praktyki zawodowej. Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku.

Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów.

Po odbyciu praktyki zawodowej, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego może rozpocząć starania o zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie rzeczoznawcy majątkowego.

Przeczytaj: Rzeczoznawca majątkowy – kim jest i czym się zajmuje?

Etapy i terminy postępowania kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę majątkowego

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie zdobycia uprawnień na rzeczoznawcę majątkowego przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w terminie określonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, ogłoszonym w dzienniku urzędowym Ministra oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

Termin postępowania określa datę pierwszego etapu postępowania zwanego etapem wstępnym oraz datę drugiego etapu zwanego egzaminem.

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych składa się osobiście w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju bądź przesyła na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa,

w terminie nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem etapu wstępnego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień na rzeczoznawcę majątkowego

Do wniosku o nadanie uprawnień należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości,
 5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające wizerunek kandydata,
 6. dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. O innym dokumencie możemy mówić wówczas, gdy kandydat na rzeczoznawcę majątkowego posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe świadczące o nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak osoby, które odbyły praktykę zawodową,
 7. sześć samodzielnie sporządzonych projektów operatów szacunkowych w przypadku wyboru trybu części ustnej egzaminu polegającej na omówieniu procedur wyceny nieruchomości zastosowanych w projektach operatów szacunkowych,
 8. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

W przypadku składania kopii wymienionych wyżej dokumentów wskazanym jest, aby były one poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.

Przeczytaj: Operat szacunkowy nieruchomości

Czynności Komisji Kwalifikacyjnej podczas sprawdzania wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

Podczas etapu wstępnego kwalifikacji, Państwowa Komisja Kwalifikacyjna sprawdza, czy złożone przez kandydata dokumenty spełniają wymogi formalne.

Na tym etapie Komisja Kwalifikacyjna może wezwać kandydata na rzeczoznawcę majątkowego do dostarczenia dodatkowych dokumentów. Komisja Kwalifikacyjna przesyła wezwanie o uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej.

W przypadku uznania dokumentów za zgodne pod względem formalnym, Komisja Kwalifikacyjna zawiadamia przyszłego kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu pisemnego.

Egzamin kwalifikacyjny – etap wstępny

Na egzamin kwalifikacyjny należy przybyć odpowiednio wcześniej, nie zapominając o dokumentach potwierdzających swoją tożsamość.

Egzamin na kwalifikacje zawodowe obejmuje część pisemną i ustną, a zespół kwalifikacyjny sprawdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydata do wykonywania działalności zawodowej.

Egzamin pisemny to test, w którym na każde z pytań może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Odpowiedź zostanie uznana za poprawną i oceniona jednym punktem, gdy zdający wskaże do pytania wszystkie poprawne odpowiedzi cząstkowe. Za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi zostaje przyznane 0 punktów.

Test trwa 90 minut, na każde pytanie przypada 1 minuta.

Testu nie podpisuje się. Swoje nazwisko i imię oraz kod wydrukowany na teście należy zapisać na karteczce i włożyć ją do koperty, którą należy zakleić. Kopertę oraz wypełniony test należy oddać egzaminatorowi. Egzaminatorzy sprawdzając test widzą tylko unikalny kod kandydata na rzeczoznawcę majątkowego, nie widzą nazwiska i imienia osoby zdającej. Przypisanie kodów do nazwiska i imienia następuje po sprawdzeniu przez egzaminatorów wszystkich testów.

Egzamin pisemny zostaje uznany za zaliczony pozytywnie, jeżeli osoba – przyszły kandydat na rzeczoznawcę majątkowego, uzyska z testu co najmniej 65 punktów na 90 punktów możliwych.

Zakres merytoryczny pytań obejmuje zagadnienia określone w przepisach dotyczących minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Po pozytywnym zaliczeniu części pisemnej egzaminu, kandydata na rzeczoznawcę majątkowego czeka egzamin ustny przed Komisją egzaminacyjną.

Kandydat, który zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu.

Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego składa wniosek do ministra o ponowne przystąpienie do egzaminu nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu.

Egzamin z przygotowania praktycznego kandydata na rzeczoznawcę majątkowego

Przygotowanie praktyczne kandydatów na rzeczoznawców majątkowych sprawdzane jest w części ustnej egzaminu.

Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego określa formę i tryb egzaminu ustnego już we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych.

Zgodnie z dokonanym wyborem formy i trybu egzaminu ustnego, kandydat:

1) omawia procedury wyceny nieruchomości zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośród sześciu dołączonych do wniosku,

albo

2) omawia dwie wylosowane procedury wyceny nieruchomości.

Po omówieniu przez kandydata procedur zastosowanych w projektach operatów szacunkowych, zespół kwalifikacyjny, do każdej z dwóch omówionych procedur wyceny nieruchomości, zadaje po trzy pytania dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości.

Każda wypowiedź kandydata na rzeczoznawcę majątkowego jest oceniana w skali od 0 do 3 punktów. Zdobycie przez kandydata co najmniej 14 punktów na 24 punkty możliwe do uzyskania uznaje się za zdanie egzaminu ustnego.

Pozytywny wynik egzaminu pisemnego oraz ustnego kończy postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym.

Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Kandydat składa do ministra wniosek nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu.

Z przebiegu egzaminu każdego kandydata sporządzany jest przez sekretarza zespołu kwalifikacyjnego protokół postępowania. W protokole wpisywane są wyniki postępowania kwalifikacyjnego wstępnego, jak również procedury i pytania zadane kandydatowi w części ustnej egzaminu oraz oceny z odpowiedzi udzielonych przez kandydata, a także ogólny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Protokoły z postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją z tego postępowania przekazywane są ministrowi.

Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego zamieszczonych w protokole kwalifikacyjnym, wydaje się świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo decyzję odmawiającą nadania tych uprawnień zawodowych (§ 34. 1). Decyzję odmawiającą nadania uprawnień zawodowych wydaje się w przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego wynikiem negatywnym.

Zakończenie postępowania

Dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień zawodowych jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

Prawo do wykonywania zawodu uzyskuje się w momencie wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa: LINK.

Prośbę o przesłanie świadectwa nadania uprawnień i licencji zawodowych należy kierować na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Ile kosztuje postępowanie kwalifikacyjne?

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne to 1 150 zł, w tym za:

 • etap wstępny: 250 zł,
 • egzamin: 450 zł (część pisemna) + 450 zł (część ustna)

W przypadku, gdy kandydat na rzeczoznawcę majątkowego przystępuje:

 • ponownie do egzaminu pisemnego: 900 zł (kandydat nie ponosi odpłatności za etap wstępny),
 • ponownie do egzaminu ustnego: 450 zł (kandydat nie ponosi odpłatności za etap wstępny i za egzamin pisemny).

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania na numer rachunku bankowego: 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Biuro Administracyjne
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Przeczytaj: Na czym polega wycena nieruchomości?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Foto: Pexels.com

Udostępnij: