Rzeczoznawca majątkowy – kim jest i czym się zajmuje?

2667
0
Udostępnij:
Rzeczoznawca majątkowy – kim jest i czym się zajmuje?
Głosów: 1 (śr. 5)

Charakterystykę oraz zasady działania rzeczoznawcy majątkowego określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – wyceny nieruchomości i przedstawienia tej wyceny na piśmie w postaci operatu szacunkowego. Jest to zatem osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości.

Szczegółowe cechy operatu szacunkowego zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z 21 września 2004 r.

Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nadaje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Z dniem wpisu do właściwego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako rzeczoznawcy majątkowi.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Osoba, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, to osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie była karana, za:
  – przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  – przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – przestępstwo przeciwko mieniu,
  – przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  – przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  – przestępstwo skarbowe,
 3. posiada wyższe wykształcenie,
 4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych zwolnione są osoby, które ukończyły studia z programem umożliwiającym nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości.
 5. odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Z obowiązku odbycia praktyki zawodowej zwolnione są osoby, które posiadają udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w temacie rzeczoznawcy majątkowego oraz osoby, które odbyły praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią, a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.
 6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która potrafi ze zrozumieniem korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także z innych dokumentów będących w zasobach urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, takich jak: księgi wieczyste, kataster nieruchomości (ewidencja gruntów), rejestr zabytków, plany miejscowe.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej.

Spośród osób posiadających uprawnienia rzeczoznawców majątkowych powołuje się biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Przeczytaj: Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje swój zawód poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości bądź w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Wymagania w zakresie zatrudnienia nie dotyczą biegłych sądowych pracujących na zlecenie sądu.

W czynnościach zawodowych, rzeczoznawca majątkowy powinien kierować się bezstronnością, a swoją pracę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi.

Rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek permanentnego doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Dokumentacje w zakresie podwyższania swoich kwalifikacji rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek przechowywania przez okres 5 lat.

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w czasie wykonywania zawodu stanowią tajemnicę zawodową.

Przeczytaj: Na czym polega wycena nieruchomości?

W jakich sytuacjach niezbędne jest udokumentowanie ceny nieruchomości poprzez sporządzenie operatu szacunkowego?

W prawie polskim obowiązują cele, dla których niezbędne jest udokumentownie ceny nieruchomości poprzez sporządzenie dla nich operatu szacunkowego. Do najbardziej istotnych celów należą:

 • nabycie nieruchomości,
 • zbycie nieruchomości,
 • oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • najem nieruchomości,
 • zbycie nieruchomości dotychczasowym najemcom,
 • opłata adiacencka,
 • zwrot na rzecz byłych właścicieli,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • postępowanie podatkowe (odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego),
 • amortyzacja środków trwałych,
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu),
 • uzyskanie rekompensat,
 • uzyskanie odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych),
 • odwołanie się od urzędowych decyzji jednostki samorządowej dotyczących nieruchomości (np. naliczenie lub aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat adiacenckich, opłat z tytułu zmiany kwalifikacji budowlanej terenu itp.),
 • określenie poniesionych nakładów,
 • wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytów hipotecznych.

Przeczytaj: Operat szacunkowy nieruchomości

Osoba, która chce skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego może dokonać wyboru rzeczoznawcy posiłkując się listą rzeczoznawców majątkowych, którą znajdzie na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: LINK

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r., poz. 328).

Foto: Picjumbo.com

Udostępnij: